فرمول تولید پوشش ترموکومیک کاغذ های ترمال پیپر فکس و کارتخوان 2

این فرمول برای تهیه نوعی پوشش نامرئی کاربرد دارد. این پوشش روی کاغذ اعمال شده و کاملا بیرنگ است. در اثر حرارت این پوشش به رنگ تیره در می آید. این پوشش همان پوشش رایج روی کاغذ های فکس و کارخوان است. این فرمول در یک صفحه و با فرمت پی دی اف ارائه شده اس|خرید آنلاین فایل|اِکس ام|2087080|xmr
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با فرمول تولید پوشش ترموکومیک کاغذ های ترمال پیپر فکس و کارتخوان 2

این فرمول برای تهیه نوعی پوشش نامرئی کاربرد دارد.

این پوشش روی کاغذ اعمال شده و کاملا بیرنگ است.

در اثر حرارت این پوشش به رنگ تیره در می آید.

این پوشش همان پوشش رایج روی کاغذ های فکس و کارخوان است.

این فرمول در یک صفحه و با فرمت پی دی اف ارائه شده است